Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

STORM: STORM Financial Recruitment

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Projectovereenkomst met STORM sluit en/of de natuurlijke of rechtspersoon aan wie STORM kandidaten voorstelt. Kandidaat: de natuurlijke persoon die door STORM wordt voorgesteld aan Opdrachtgever en/of de natuurlijke persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst met STORM bij Opdrachtgever, onder leiding en toezicht van Opdrachtgever, werkzaamheden verricht.

Projectovereenkomst: de schriftelijke vastlegging van de tussen STORM en Opdrachtgever gemaakte afspraken met betrekking tot een opdracht. Introductie: het door STORM mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van informatie ten aanzien van een Kandidaat, ongeacht of dit geschied aan de hand van een (Referentie) CV.

CV: curriculum vitae van een Kandidaat met naam en woonplaats van de Kandidaat

Referentie CV: een curriculum vitae waarin de Kandidaat wordt aangeduid met een referentienummer en, naar keuze van STORM, voornaam en/of woonplaats.

Partijen: STORM en Opdrachtgever.

Artikel 2 – Algemeen

1.Op alle aanbiedingen en offertes van STORM, het voorstellen van Kandidaten door STORM en Projectovereenkomsten met STORM zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De Projectovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden en inclusief de in de Projectovereenkomst genoemde documenten en bijlagen, vervangt alle voorafgaande (schriftelijke en mondelinge) afspraken. Een wijziging van de Projectovereenkomst is slechts geldig wanneer deze schriftelijk is overeengekomen door STORM en Opdrachtgever.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk in de Projectovereenkomst door partijen worden overeengekomen.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de Projectovereenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn, zal zulks de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de Projectovereenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie die van wezenlijk belang is, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden en naar beste kunnen trachten overeenstemming te bereiken over een aanvulling op of wijziging van deze algemene voorwaarden en/of de Projectovereenkomst, die zoveel mogelijk in lijn ligt met hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald en/of in de Projectovereenkomst is vastgelegd.

Artikel 3 – Voorstellen/aanbieden kandidaten

1. De Introductie van een Kandidaat door STORM behelst het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Het aanbod behelst tevens het aanbod tot het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden. Dit aanbod wordt geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard indien en zodra deze nadere informatie over de Kandidaat opvraagt, of aan STORM verzoekt een gesprek c.q. kennismaking met de Kandidaat te arrangeren.

2. STORM kan Kandidaten voorstellen aan Opdrachtgever op eigen initiatief, onder meer, maar niet uitsluitend, naar aanleiding van een vacature bij Opdrachtgever, of op verzoek van Opdrachtgever.

3. Kandidaten kunnen, ter keuze van STORM, worden voorgesteld met hun CV of op basis van een referentie CV.

4. Alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van STORM zijn vrijblijvend.

5. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en uitdrukkelijk niet die van STORM om kwalificaties, vaardigheden, karakter, ervaring en eventuele referenties van Kandidaten te verifiëren. STORM staat niet in en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de geschiktheid van Kandidaten in welk opzicht dan ook.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door STORM voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STORM aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel kan STORM direct een boete van € 10.000,- opeisen naast de vordering van volledige schadevergoeding van Opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering, toezicht en arbeidsomstandigheden

1. De Kandidaat zal de werkzaamheden zoals deze in de Projectovereenkomst zijn beschreven naar beste vermogen verrichten en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften, normen en specificaties uitvoeren. Voor zover van toepassing en mogelijk zal de Kandidaat zich conformeren aan de gedrags- en beroepsregels zoals deze voor de betreffende beroepsgroep en branche van toepassing zijn.

2. De Kandidaat verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in de Projectovereenkomst.

3. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van de Kandidaat en zal zodanige maatregelen treffen en zodanige aanwijzingen geven aan de Kandidaat die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Kandidaat bij de verrichting van zijn werkzaamheden schade lijdt.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart STORM tegen iedere aanspraak van de Kandidaat of derden als gevolg van overtreding van artikelen 4.1 en/of 4.2 of niet-nakoming van de wettelijke verplichtingen van Opdrachtgever zoals vastgelegd in onder meer, maar niet uitsluitend, artikel 7:658 BW en de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 5 – Verbod doorlening en tewerkstelling in het buitenland

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen in de Projectovereenkomst.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat zonder voorafgaand overleg en toestemming van STORM buiten Nederland werkzaamheden te laten verrichten, tenzij anders is overeengekomen in de Projectovereenkomst.

Artikel 6 – Duur en beëindiging van de projectovereenkomst

1. De Projectovereenkomst wordt aangegaan voor de periode als daarin vermeld en eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen periode. Gedurende de overeengekomen periode is Opdrachtgever niet gerechtigd de Projectovereenkomst door opzegging tussentijds te beëindigen. Tenzij anders overeengekomen in de Projectovereenkomst.

2. Wanneer de Projectovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan zijn Partijen bij het voornemen om op te zeggen gehouden allereerst met elkaar in redelijk overleg te treden over afwikkeling van de Projectovereenkomst. Indien dit overleg niet tot resultaten leidt, geldt voor ieder van Partijen een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een kalendermaand.

3. STORM kan de Projectovereenkomst altijd met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, beëindigen op de dag dat de arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd met de Kandidaat was aangegaan eindigt, mits zulks vooraf bekend gemaakt was aan Opdrachtgever.

4. Indien tijdens de looptijd van het project blijkt dat het project langer zal duren dan oorspronkelijk overeengekomen, heeft Opdrachtgever het recht de Projectovereenkomst te verlengen. In dat geval zal Opdrachtgever STORM hieromtrent tenminste één periode (4 weken) voor de oorspronkelijk overeengekomen einddatum schriftelijk informeren. Indien het project wordt verlengd, behoudt STORM het recht voor het uurtarief bij te stellen voor de nader te bepalen periode van verlenging.

Artikel 7 – Vervanging en onmacht

1. Bij het onverhoopt uitvallen van een Kandidaat heeft STORM het recht een vervangende medewerker van gelijk niveau in te zetten.

2. Indien STORM een verplichting niet tijdig, of niet (volledig) kan nakomen ten gevolge van een niet aan STORM toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen het bedrijf van STORM, of binnen het bedrijf van Opdrachtgever of bij de Kandidaat, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat STORM alsnog in staat is om op correcte wijze na te komen, zonder dat STORM gehouden is tot schadevergoeding. Indien een overmacht situatie langer duurt dan twaalf (12) weken, kan ieder der partijen de Projectovereenkomst schriftelijk beëindigen zonder enige verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding voor eventuele schade.

Artikel 8 – Facturering

1. Facturering geschiedt achteraf op basis van 4 wekelijkse periodes (13 periodes per jaar), een en ander met inachtneming van het in de Projectovereenkomst omschreven tarief per tijdseenheid en valuta.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de Projectovereenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

3. Alle gewerkte uren en/of dagdelen die door de Kandidaat aan de werkzaamheden van Opdrachtgever zijn besteed zullen door de Kandidaten op urenstaten worden bijgehouden en na afloop van een 4 wekelijkse periode (of zoveel eerder als overeengekomen of dienstig is) door een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtgever worden ondertekend. Door ondertekening verklaart Opdrachtgever zich akkoord met facturering van de afgetekende uren door STORM. Ondertekening impliceert voorts dat de betreffende uren door de Kandidaat naar tevredenheid van Opdrachtgever zijn verricht.

4. Overwerk zal door Kandidaten slechts worden verricht na toestemming van een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtgever en worden gedeclareerd tegen het daartoe bij Opdrachtgever geldende overwerkpercentage, berekend over het uurtarief zoals vastgelegd in de Projectovereenkomst.

5. Het door de Opdrachtgever verschuldigde is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaten van de verleende opdracht.

6. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk onder opgave van redenen bij STORM te worden ingediend. Aan reclameringen na voornoemde termijn kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Eventuele bezwaren tegen facturen schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de in lid 2 genoemde of de uitdrukkelijk overeengekomen betalingstermijn in de projectovereenkomst, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.

8. Alle kosten, daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures en kosten van buitengerechtelijke invordering, welke STORM in het kader van de Projectovereenkomst maakt of op STORM verhaald kunnen worden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum bedrag van € 450,-, tenzij de buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van Opdrachtgever komen.

9. Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever. STORM is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren indien daarbij niet tevens de verschuldigd geworden rente en kosten worden voldaan.

10. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk jegens STORM verbonden.

11. In het geval Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie aan STORM ter beschikking moet stellen, gaat het tijdstip vanaf hetwelk de Kandidaat de werkzaamheden aanvangt, niet eerder in, dan nadat de betaling is ontvangen respectievelijk de bedoelde informatie volledig aan STORM ter beschikking is gesteld. Voorts is STORM gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Projectovereenkomst op te schorten indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.

12. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

Artikel 9 – Verbod overname / indienstneming kandidaten

1. Na Introductie van een Kandidaat door STORM, is het Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts)persoon of cliënt van Opdrachtgever, niet toegestaan direct of indirect een Kandidaat in te huren of in dienst te nemen, althans van diens diensten gebruik te maken, anders dan via STORM, binnen een periode van 12 maanden na de Introductie.

2. Het is Opdrachtgever, een werk-, dochter- of zustermaatschappij, althans een op enigerlei wijze gelieerde (rechts)persoon of cliënt van Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STORM niet toegestaan direct of indirect een Kandidaat in te huren of in dienst te nemen, althans van diens diensten gebruik te maken, anders dan via STORM, binnen een periode van 12 maanden nadat het betreffende project is voltooid of nadat de Kandidaat van STORM met zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever is gestopt om welke reden dan ook.

3. Bij overtreding van het in de vorige leden bedoelde verbod verbeurt Opdrachtgever aan STORM een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,-. Deze boete laat onverlet het recht van STORM schadevergoeding te vorderen.

4. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing indien Opdrachtgever voorafgaand aan de Introductie door STORM al op enigerlei wijze bekend was geraakt met de identiteit van de Kandidaat, tenzij Opdrachtgever dit terstond nadat STORM de identiteit van de Kandidaat aan Opdrachtgever kenbaar maakt, aan STORM meedeelt. Indien en zodra Opdrachtgever STORM verzoekt een gesprek met de Kandidaat te arrangeren, gelden de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 10 – Verbod indienstneming personeel STORM

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (voormalige) werknemers van STORM gedurende de totstandkoming en/of de uitvoering van de Projectovereenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, direct of indirect in dienst te nemen of anderszins hun diensten in te huren, danwel de diensten van een onderneming te gebruiken of in te huren waar de betreffende werknemer van STORM directeur, manager, lasthebber of gevolmachtigde is geworden, een en ander op verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,-.

Artikel 11 – Geheimhouding

Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de Projectovereenkomst.

Artikel 12 – Doorwerking

Elke Kandidaat kan ter afwering van een tegen hem gerichte vordering een beroep op deze algemene voorwaarden en de Projectovereenkomst doen.

Artikel 13 – Sociale verzekeringen, belastingen

In geval van verhoging van de loonkosten van een Kandidaat als gevolg van gewijzigde wetgeving en/ of wijzigingen van sociale verzekeringswetten heeft STORM het recht om met ingang van de datum van de verhoging, het door Opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 14 – Tekortkoming en aansprakelijkheid

1. STORM is eerst aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Projectovereenkomst indien en zodra STORM in verzuim verkeert doordat zij de tekortkoming niet heeft hersteld binnen de daartoe door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn.

2. STORM is niet aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding toe voor schade die ontstaan is ten gevolge van gedragingen van een door STORM ingezette Kandidaat die in uitdrukkelijke opdracht en na instructie van Opdrachtgever verricht zijn.

3. STORM is niet aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding toe voor schade die ontstaan is ten gevolge van fouten van en/of een gebrek aan toezicht door de Opdrachtgever op de door STORM verrichte diensten.

4. STORM is niet (meer) aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding (meer) toe zodra de in de Projectovereenkomst gespecificeerde diensten zijn verricht.

5. STORM is slechts aansprakelijk voor de directe schade die Opdrachtgever ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van STORM lijdt. Aansprakelijkheid van STORM voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gederfde winst, gemiste besparingen c.q. inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

6. Voor schade die opdrachtgever bij de vervulling van de werkzaamheden lijdt als rechtstreeks gevolg van toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen van STORM Financial Recruitment BV of diens kandidaten, aanvaardt STORM Financial Recruitment BV aansprakelijkheid tot een bedrag van €1.250.000,– per geval tot een maximum van €2.500.000,– per jaar.

7. De aansprakelijkheid van de persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en de uitleg daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, offertes en introducties door STORM, de Projectovereenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, is met uitsluiting van enig ander recht Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de uitleg en uitvoering daarvan, alsmede naar aanleiding van alle aanbiedingen, offertes en introducties door STORM, de Projectovereenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van STORM om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.

PDF van de algemene voorwaarden vind je hier.