Algemene voorwaarden

STORM in Recruitment

A. Werving en selectie

Artikel 1 – Definities

 • STORM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STORM Financial Recruitment B.V.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie STORM een Overeenkomst geeft ter uitvoering van de opdracht tot het zoeken van een Kandidaat.
 • Kandidaat: de natuurlijke persoon die door STORM wordt voorgesteld aan Opdrachtgever.
 • Overeenkomst: de schriftelijke vastlegging van de tussen STORM en Opdrachtgever gemaakte afspraken met betrekking tot een opdracht.
 • Introductie: het door STORM mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van informatie ten aanzien van een Kandidaat, ongeacht of dit wel of niet geschiedt op basis van een Overeenkomst.
 • CV: curriculum vitae van een Kandidaat met naam en woonplaats van de Kandidaat
 • Fee: het honorarium dat STORM ontvangt voor de door haar geleverde prestatie(s), exclusief de door STORM gemaakte kosten van advertenties etc.
 • Bruto jaarinkomen: het salaris dat de Kandidaat na vervulling van de vacature bij de Opdrachtgever gaat verdienen, gebaseerd op een fulltime werkweek, inclusief vakantietoeslag, tantième, dertiende maand en/of gegarandeerde bonus.
 • Partijen: STORM en Opdrachtgever.

Artikel 2 – Algemeen

1. Op alle aanbiedingen, offertes en Introducties van STORM, het voorstellen van Kandidaten door STORM en Overeenkomsten met STORM in het kader van de werving en selectie ten behoeve van een Opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De Overeenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden en inclusief de in de Overeenkomst genoemde documenten en bijlagen, vervangt alle voorafgaande (schriftelijke en mondelinge) afspraken. Een wijziging van de Overeenkomst is slechts geldig wanneer deze schriftelijk is overeengekomen door STORM en Opdrachtgever.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk in de Overeenkomst door partijen worden overeengekomen.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn, zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie die van wezenlijk belang is, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden en trachten overeenstemming te bereiken over een aanvulling op of wijziging van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst, die zoveel mogelijk in lijn ligt met hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald en/of in de Overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 3 – Tot stand komen en eindigen van een Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een aanbod van STORM tot het zoeken van een kandidaat voor het vervullen van een vacature aanvaardt door ondertekening daarvan.

2. Ingeval de Opdracht met spoed moet worden uitgevoerd komt een Overeenkomst tot stand bij de start van de feitelijke uitvoering daarvan door STORM naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek daartoe van de Opdrachtgever. In dat geval zal STORM de opdracht schriftelijk bevestigen door het toesturen van een aanbod. Wanneer de Opdrachtgever dat aanbod niet aanvaardt is zij desondanks een commitment fee verschuldigd als bedoeld in artikel 6.2.

3. Wanneer STORM bij wijze van Introductie een Kandidaat aanbiedt zonder dat zij daarvoor een opdracht heeft gekregen, vermeldt STORM bij die Introductie de voorwaarden waaronder dat aanbod wordt gedaan. De Introductie van een Kandidaat door STORM kwalificeert als een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van dit aanbod . Dit aanbod, inclusief deze algemene voorwaarden, wordt geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever aan STORM verzoekt een gesprek c.q. kennismaking met de Kandidaat te arrangeren.

4. De overeenkomst wordt van de zijde van STORM geacht te zijn uitgevoerd als gevolg waarvan deze eindigt, wanneer de Opdrachtgever een Kandidaat een arbeidsovereenkomst heeft aangeboden of zodra een Kandidaat rechtstreeks of via een derde werkzaamheden voor de Opdrachtgever gaat verrichten, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst.

5. De Overeenkomst eindigt verder ingeval Opdrachtgever deze opzegt, wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer ten aanzien van hem surséance van betaling is aangevraagd, danwel wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, Verder eindigt de overeenkomst ingeval de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.

6. Indien STORM aan de Opdrachtgever te kennen geeft de Overeenkomst op te zeggen omdat zij deze niet verder kan of wil uitvoeren, is zij jegens de Opdrachtgever niet schadeplichtig.

Artikel 4 – Voorstellen / aanbieden kandidaten

1. STORM kan Kandidaten voorstellen aan Opdrachtgever op eigen initiatief, onder meer, maar niet uitsluitend, naar aanleiding van een vacature bij Opdrachtgever, of op verzoek van Opdrachtgever.

2. Kandidaten worden voorgesteld met hun CV.

3. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en uitdrukkelijk niet die van STORM om kwalificaties, vaardigheden, karakter, ervaring en eventuele referenties van Kandidaten te verifiëren. STORM staat niet in en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de geschiktheid van Kandidaten in welk opzicht dan ook.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens (waaronder een CV) van door STORM voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STORM aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel is de Opdrachtgever aan STORM zonder ingebrekestelling een boete verschuldigd van € 10.000,-, onverminderd het recht van STORM om in plaats daarvan vergoeding te vorderen van de volledige schade.

Artikel 5 – Uitvoering Overeenkomst

1. De verplichtingen van STORM uit hoofde van een Overeenkomst strekken er toe dat zij zich zal inspannen om voor de Opdrachtgever een geschikte Kandidaat te vinden. Er is nadrukkelijk geen sprake van een resultaatsverplichting.

2. De Opdrachtgever zal STORM tijdig en zo volledig mogelijk informeren over het gewenste profiel voor een Kandidaat, waaronder opleidingseisen, werkervaring en benodigde competenties.

3. Wanneer zich tijdens de looptijd van een Overeenkomst binnen de organisatie van Opdrachtgever belangrijke wijzigingen voordoen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst door STORM, is de Opdrachtgever verplicht om STORM daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen.

4. Wanneer een Opdrachtgever een Overeenkomst aangaat verplicht zij zich de nodige tijd in te ruimen om met de door STORM voorgestelde Kandida(a)t(en) in gesprek te gaan en daarvoor desgevraagd een spreekkamer ter beschikking te stellen.

Artikel 6 – Fee

1. Opdrachtgever is aan STORM bij het einde van de Overeenkomst een Fee verschuldigd ter hoogte van een in de Opdrachtovereenkomst vast te stellen percentage van het Bruto jaarinkomen. De minimale Fee bedraagt € 10.000,-.

2. Opdrachtgever voldoet naast de overeengekomen Fee alle onkosten die STORM moet maken ter uitvoering van de overeenkomst, zoals advertentiekosten, reis- en verblijfkosten etc., tenzij daarover in de Overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt.

3. Bij aanvang van de Opdrachtovereenkomst dient de Opdrachtgever aan STORM een commitment fee te voldoen van € 3.500,-, welk bedrag in mindering strekt op de Fee die verschuldigd is bij het einde van de Overeenkomst.

4. In geval de Overeenkomst eindigt als gevolg van opzegging daarvan door Opdrachtgever voordat door STORM één of meer Kandidaten zijn voorgedragen is Opdrachtgever aan STORM enkel de commitment fee verschuldigd.

5. In geval de Overeenkomst eindigt als gevolg van opzegging daarvoor door Opdrachtgever nadat door STORM één of meer Kandidaten zijn voorgedragen, maar voordat de Overeenkomst eindigt vanwege het bepaalde in artikel 3.4, is de Opdrachtgever de minimale Fee van € 10.000,- verschuldigd. De Opdrachtgever is de volledige Fee verschuldigd ingeval binnen een jaar na het einde van de Overeenkomst als gevolg van opzegging daarvan door de Opdrachtgever, een Kandidaat door de Opdrachtgever of een aan haar gelieerde (rechts)persoon (al dan niet via een derde) in dienst wordt genomen of wordt ingehuurd voor het verrichten van werkzaamheden, ongeacht of dit de werkzaamheden zijn waarvoor de Overeenkomst met STORM was aangegaan en ongeacht de vorm waarin de Kandidaat deze werkzaamheden voor Opdrachtgever gaat verrichten (al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst of met tussenkomst van een derde).

Artikel 7 – Facturering

1. Facturering van de commitment fee van artikel 6.2 geschiedt bij het aangaan van de Overeenkomst. De restant Fee en eventuele gemaakte kosten worden achteraf gefactureerd na het einde van de Overeenkomst.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen zoals daarin omschreven. Wanneer geen valuta is overeengekomen, dan zijn de bedragen in euro’s. Genoemde bedragen zijn steeds te vermeerderen met BTW voorzover STORM over de verleende dienst BTW verschuldigd is.

3. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk onder opgave van redenen bij STORM te worden ingediend. Aan reclameringen na voornoemde termijn kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Eventuele bezwaren tegen facturen schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling na afloop van de in lid 2 van dit artikel genoemde of een in de Overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen daarvan afwijkende betalingstermijn , verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.

5. Alle kosten, daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures en kosten van buitengerechtelijke invordering, die STORM in het kader van de Overeenkomst maakt of door derden op STORM verhaald kunnen worden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum bedrag van € 450,-, tenzij de buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van Opdrachtgever komen.

6. Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

7. In het geval van een door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk gegeven opdracht zijn deze Opdrachtgevers hoofdelijk jegens STORM verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.

8. STORM is gerechtigd om het moment waarop zij haar werkzaamheden aanvangt op te schorten tot het moment dat betaling van de commitment fee is ontvangen en/of, ingeval dat van toepassing is, de door STORM ter uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie aan haar ter beschikking is gesteld. Voorts is STORM gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten indien en voor zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, waaronder begrepen eventueel verschuldigde rente en kosten.

9. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door STORM aan haar verschuldigde bedragen met hetgeen zij aan STORM verschuldigd is.

Artikel 8 – Verbod indienstneming medewerkers van STORM

Het is Opdrachtgever gedurende de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop van een Overeenkomst of na een Introductie, niet toegestaan (voormalige) medewerkers van STORM direct of indirect in dienst te nemen of anderszins hun diensten in te huren, danwel de diensten van een onderneming te gebruiken of in te huren waar de betreffende medewerker van STORM directeur, manager, lasthebber of gevolmachtigde is geworden, een en ander op verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van STORM om in plaats van die boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 – Geheimhouding

Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen in het kader van een Introductie en/of de totstandkoming en uitvoering van een Overeenkomst.

Artikel 10 – Doorwerking

Elke Kandidaat kan ter afwering van een tegen hem gerichte vordering een beroep op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst doen jegens de Opdrachtgever. Dit artikel 10 is een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. Dit derdenbeding is onherroepelijk.

Artikel 11 – Tekortkoming en aansprakelijkheid

1. STORM is pas aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming (of het nalaten) van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien en zodra STORM in verzuim verkeert doordat zij de tekortkoming niet heeft hersteld binnen de daartoe door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn.

2. STORM is niet aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding toe voor schade die ontstaan is ten gevolge van gedragingen of een nalaten van een door STORM aangedragen Kandidaat .

3. Ingeval STORM aansprakelijk zou zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die Opdrachtgever ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van STORM lijdt. Aansprakelijkheid van STORM voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gederfde winst, gemiste besparingen c.q. inkomsten en schade door organisatiesstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

4. Voor schade die Opdrachtgever bij de vervulling van de werkzaamheden lijdt als rechtstreeks gevolg van toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen van STORM of diens Kandidaten, is de aansprakelijkheid van STORM beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekeraar is gedekt, en bij gebreke van dekking tot een maximum van € 50.000,– per geval en tot een maximum van € 150.000,– per jaar.

5. De aansprakelijkheid van de persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.

Artikel 12 – Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en de uitleg daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, offertes en Introducties door STORM, de Overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, is met uitsluiting van enig ander recht Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de uitleg en uitvoering daarvan, alsmede naar aanleiding van alle aanbiedingen, offertes en Introducties door STORM, de Overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle, onverminderd het recht van STORM om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.

B. Detachering en interim

Artikel 1 – Definities

 • STORM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STORM Financial Recruitment B.V.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie STORM een Overeenkomst geeft ter uitvoering van de opdracht tot het zoeken van een Kandidaat.
 • Kandidaat: de natuurlijke persoon die door STORM wordt voorgesteld aan Opdrachtgever.
 • Overeenkomst: de schriftelijke vastlegging van de tussen STORM en Opdrachtgever gemaakte afspraken met betrekking tot een opdracht.
 • Introductie: het door STORM mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever ter beschikking stellen van informatie ten aanzien van een Kandidaat, ongeacht of dit wel of niet geschiedt op basis van een Overeenkomst.
 • CV: curriculum vitae van een Kandidaat met naam en woonplaats van de Kandidaat
 • Fee: het honorarium dat STORM ontvangt voor de door haar geleverde prestatie(s), exclusief de door STORM gemaakte kosten van advertenties etc.
 • Bruto jaarinkomen: het salaris dat de Kandidaat na vervulling van de vacature bij de Opdrachtgever gaat verdienen, gebaseerd op een fulltime werkweek, inclusief vakantietoeslag, tantième, dertiende maand en/of gegarandeerde bonus.
 • Partijen: STORM en Opdrachtgever.

Artikel 2 – Algemeen

1. Op alle aanbiedingen, offertes en Introducties van STORM, het voorstellen van Kandidaten door STORM en Overeenkomsten met STORM in het kader van de werving en selectie ten behoeve van een Opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De Overeenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden en inclusief de in de Overeenkomst genoemde documenten en bijlagen, vervangt alle voorafgaande (schriftelijke en mondelinge) afspraken. Een wijziging van de Overeenkomst is slechts geldig wanneer deze schriftelijk is overeengekomen door STORM en Opdrachtgever.

4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk in de Overeenkomst door partijen worden overeengekomen.

5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn, zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie die van wezenlijk belang is, zullen Partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden en trachten overeenstemming te bereiken over een aanvulling op of wijziging van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst, die zoveel mogelijk in lijn ligt met hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald en/of in de Overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 3 – Tot stand komen en eindigen van een Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een aanbod van STORM tot het zoeken van een kandidaat voor het vervullen van een vacature aanvaardt door ondertekening daarvan.

2. Ingeval de Opdracht met spoed moet worden uitgevoerd komt een Overeenkomst tot stand bij de start van de feitelijke uitvoering daarvan door STORM naar aanleiding van een mondeling of schriftelijk verzoek daartoe van de Opdrachtgever. In dat geval zal STORM de opdracht schriftelijk bevestigen door het toesturen van een aanbod. Wanneer de Opdrachtgever dat aanbod niet aanvaardt is zij desondanks een commitment fee verschuldigd als bedoeld in artikel 6.2.

3. Wanneer STORM bij wijze van Introductie een Kandidaat aanbiedt zonder dat zij daarvoor een opdracht heeft gekregen, vermeldt STORM bij die Introductie de voorwaarden waaronder dat aanbod wordt gedaan. De Introductie van een Kandidaat door STORM kwalificeert als een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van dit aanbod . Dit aanbod, inclusief deze algemene voorwaarden, wordt geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard indien de Opdrachtgever aan STORM verzoekt een gesprek c.q. kennismaking met de Kandidaat te arrangeren.

4. De overeenkomst wordt van de zijde van STORM geacht te zijn uitgevoerd als gevolg waarvan deze eindigt, wanneer de Opdrachtgever een Kandidaat een arbeidsovereenkomst heeft aangeboden of zodra een Kandidaat rechtstreeks of via een derde werkzaamheden voor de Opdrachtgever gaat verrichten, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst.

5. De Overeenkomst eindigt verder ingeval Opdrachtgever deze opzegt, wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer ten aanzien van hem surséance van betaling is aangevraagd, danwel wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, Verder eindigt de overeenkomst ingeval de onderneming van Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd.

6. Indien STORM aan de Opdrachtgever te kennen geeft de Overeenkomst op te zeggen omdat zij deze niet verder kan of wil uitvoeren, is zij jegens de Opdrachtgever niet schadeplichtig.

Artikel 4 – Voorstellen / aanbieden kandidaten

1. De Introductie van een Kandidaat door STORM behelst het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Het aanbod behelst tevens het aanbod tot het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden. Dit aanbod wordt geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard indien en zodra deze nadere informatie over de Kandidaat opvraagt, of aan STORM verzoekt een gesprek c.q. kennismaking met de Kandidaat te arrangeren.

2. STORM kan Kandidaten voorstellen aan Opdrachtgever op eigen initiatief, onder meer, maar niet uitsluitend, naar aanleiding van een vacature bij Opdrachtgever, of op verzoek van Opdrachtgever.

3. Kandidaten worden voorgesteld met hun CV.

4. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en uitdrukkelijk niet die van STORM om kwalificaties, vaardigheden, karakter, ervaring en eventuele referenties van Kandidaten te verifiëren. STORM staat niet in en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de geschiktheid van Kandidaten in welk opzicht dan ook.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens (waaronder een CV) van door STORM voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STORM aan derden bekend te maken. Bij overtreding van dit artikel is de Opdrachtgever aan STORM zonder ingebrekestelling een boete verschuldigd van € 10.000,-, onverminderd het recht van STORM om in plaats daarvan vergoeding te vorderen van de volledige schade.

Artikel 5 – Uitvoering, toezicht en arbeidsomstandigheden

1. De Kandidaat zal de werkzaamheden zoals deze in de Overeenkomst zijn beschreven naar beste vermogen verrichten en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften, normen en specificaties uitvoeren. Voor zover van toepassing en mogelijk zal de Kandidaat zich conformeren aan de gedrags- en beroepsregels zoals deze voor de betreffende beroepsgroep en branche van toepassing zijn.

2. De Kandidaat verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

3. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van de Kandidaat en zal zodanige maatregelen treffen en zodanige aanwijzingen geven aan de Kandidaat die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Kandidaat bij de verrichting van zijn werkzaamheden schade lijdt.

4. Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart STORM tegen iedere aanspraak van de Kandidaat of derden als gevolg van overtreding van artikelen 4.1 en/of 4.2 of niet-nakoming van de wettelijke verplichtingen van Opdrachtgever zoals vastgelegd in onder meer, maar niet uitsluitend, artikel 7:658 BW en de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 6 – Verbod doorlening en tewerkstelling in het buitenland

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat aan een derde ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Kandidaat zonder voorafgaand overleg en toestemming van STORM buiten Nederland werkzaamheden te laten verrichten, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 7 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode als daarin vermeld en eindigt van rechtswege na afloop van de overeengekomen periode. Gedurende de overeengekomen periode is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst door opzegging tussentijds te beëindigen. Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

2. Wanneer de Overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan zijn Partijen bij het voornemen om op te zeggen gehouden allereerst met elkaar in redelijk overleg te treden over afwikkeling van de Overeenkomst. Indien dit overleg niet tot resultaten leidt, geldt voor ieder van Partijen een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een kalendermaand.

3. STORM kan de Overeenkomst altijd met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, beëindigen op de dag dat de arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd met de Kandidaat was aangegaan eindigt, mits zulks vooraf bekend gemaakt was aan Opdrachtgever.

4. Indien tijdens de looptijd van het project blijkt dat het project langer zal duren dan oorspronkelijk overeengekomen, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te verlengen. In dat geval zal Opdrachtgever STORM hieromtrent tenminste één periode (1 maand) voor de oorspronkelijk overeengekomen einddatum schriftelijk informeren. Indien het project wordt verlengd, behoudt STORM het recht voor het uurtarief bij te stellen voor de nader te bepalen periode van verlenging.

Artikel 8 – Vervanging en onmacht

1. Bij het onverhoopt uitvallen van een Kandidaat heeft STORM het recht een vervangende medewerker van gelijk niveau in te zetten.

2. Indien STORM een verplichting niet tijdig, of niet (volledig) kan nakomen ten gevolge van een niet aan STORM toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken (waaronder ziekte) binnen het organisatie van STORM, of binnen het organisatie van Opdrachtgever of bij de Kandidaat, wordt die verplichting opgeschort tot het moment dat STORM alsnog in staat is om op correcte wijze na te komen, zonder dat STORM gehouden is tot schadevergoeding. Indien een overmacht situatie langer duurt dan twaalf (12) weken, kan ieder der partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder enige verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding voor eventuele schade.

Artikel 9 – Facturering

1. Facturering geschiedt achteraf op basis van maandelijkse periodes (12 periodes per jaar), een en ander met inachtneming van het in de Overeenkomst omschreven tarief per tijdseenheid en valuta.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen zoals daarin omschreven. Wanneer geen valuta is overeengekomen, dan zijn de bedragen in euro’s. Genoemde bedragen zijn steeds te vermeerderen met BTW voorzover STORM over de verleende dienst BTW verschuldigd is.

3. Alle gewerkte uren en/of dagdelen die door de Kandidaat aan de werkzaamheden van Opdrachtgever zijn besteed zullen door de Kandidaten op urenstaten worden bijgehouden en na afloop van een maandelijkse periode (of zoveel eerder als overeengekomen of dienstig is) door een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtgever worden ondertekend. Door ondertekening verklaart Opdrachtgever zich akkoord met facturering van de afgetekende uren door STORM. Ondertekening impliceert voorts dat de betreffende uren door de Kandidaat naar tevredenheid van Opdrachtgever zijn verricht.

4. Overwerk zal door Kandidaten slechts worden verricht na toestemming van een daartoe bevoegde functionaris van Opdrachtgever en worden gedeclareerd tegen het daartoe bij Opdrachtgever geldende overwerkpercentage, berekend over het uurtarief zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

5. Het door de Opdrachtgever verschuldigde is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaten van de verleende opdracht.

6. Bezwaren tegen facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk onder opgave van redenen bij STORM te worden ingediend. Aan reclameringen na voornoemde termijn kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Eventuele bezwaren tegen facturen schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling na afloop van de in lid 2 van dit artikel genoemde of een in de Overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen daarvan afwijkende betalingstermijn , verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.

8. Alle kosten, daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures en kosten van buitengerechtelijke invordering, die STORM in het kader van de Overeenkomst maakt of door derden op STORM verhaald kunnen worden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag met een minimum bedrag van € 450,-, tenzij de buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van Opdrachtgever komen.

9. Betalingen door of vanwege Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

10. In het geval van een door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk gegeven opdracht zijn deze Opdrachtgevers hoofdelijk jegens STORM verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.

11. In het geval Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie aan STORM ter beschikking moet stellen, gaat het tijdstip vanaf hetwelk de Kandidaat de werkzaamheden aanvangt, niet eerder in, dan nadat de betaling is ontvangen respectievelijk de bedoelde informatie volledig aan STORM ter beschikking is gesteld. Voorts is STORM gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten indien en zolang Opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en kosten.

12. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van door STORM aan haar verschuldigde bedragen met hetgeen zij aan STORM verschuldigd is.

Artikel 10 – Verbod overname / indienstneming kandidaten

Het is Opdrachtgever gedurende de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop van een Overeenkomst of na een Introductie, niet toegestaan (voormalige) medewerkers van STORM direct of indirect in dienst te nemen of anderszins hun diensten in te huren, danwel de diensten van een onderneming te gebruiken of in te huren waar de betreffende medewerker van STORM directeur, manager, lasthebber of gevolmachtigde is geworden, een en ander op verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van STORM om in plaats van die boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Verbod indienstneming personeel STORM

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (voormalige) werknemers van STORM gedurende de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen Partijen, alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, direct of indirect in dienst te nemen of anderszins hun diensten in te huren, danwel de diensten van een onderneming te gebruiken of in te huren waar de betreffende werknemer van STORM directeur, manager, lasthebber of gevolmachtigde is geworden, een en ander op verbeurte van een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000,-.

Artikel 12 – Geheimhouding

Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen in het kader van een Introductie en/of de totstandkoming en uitvoering van een Overeenkomst.

Artikel 13 – Doorwerking

Elke Kandidaat kan ter afwering van een tegen hem gerichte vordering een beroep op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst doen jegens de Opdrachtgever. Dit artikel 10 is een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. Dit derdenbeding is onherroepelijk.

Artikel 14 – Sociale verzekeringen, belastingen

In geval van verhoging van de loonkosten van een Kandidaat als gevolg van gewijzigde wetgeving en/ of wijzigingen van sociale verzekeringswetten heeft STORM het recht om met ingang van de datum van de verhoging, het door Opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 15 – Tekortkoming en aansprakelijkheid

1. STORM is pas aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming (of het nalaten) van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien en zodra STORM in verzuim verkeert doordat zij de tekortkoming niet heeft hersteld binnen de daartoe door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn.

2. STORM is niet aansprakelijk en Opdrachtgever komt geen recht op schadevergoeding toe voor schade die ontstaan is ten gevolge van gedragingen of een nalaten van een door STORM aangedragen Kandidaat .

3. Ingeval STORM aansprakelijk zou zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade die Opdrachtgever ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van STORM lijdt. Aansprakelijkheid van STORM voor indirecte c.q. gevolgschade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gederfde winst, gemiste besparingen c.q. inkomsten en schade door organisatiesstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

4. Voor schade die Opdrachtgever bij de vervulling van de werkzaamheden lijdt als rechtstreeks gevolg van toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen van STORM of diens Kandidaten, is de aansprakelijkheid van STORM beperkt tot het maximale bedrag dat door haar verzekeraar is gedekt, en bij gebreke van dekking tot een maximum van € 50.000,– per geval en tot een maximum van € 150.000,– per jaar.

5. De aansprakelijkheid van de persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt uitgesloten.

Artikel 16 – Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden en de uitleg daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, offertes en Introducties door STORM, de Overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, is met uitsluiting van enig ander recht Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de uitleg en uitvoering daarvan, alsmede naar aanleiding van alle aanbiedingen, offertes en Introducties door STORM, de Overeenkomst met Opdrachtgever en alle daarop voortbouwende overeenkomsten, zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Zwolle, onverminderd het recht van STORM om Opdrachtgever in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET ARNOLD BOUMAN | EIGENAAR